laporan harian Latihan industri

-MeLot 1190 DRAF H
-Membuat dan menysusn senarai semak Jabatan dan agensi untuk tetuan total vista development
-Ke OSC MPSP hantar pelan susun atur kebenaran merancang untuk tetuan total vista development 5 fasa  untuk semakan jabatan dan agensi awam
-Ke Jabatan Perbandaran MPSP untuk menghantar pelan kebenaran merancang