aktiviti harian latihan industri:


-Melengkapkan tunai syarat dalam perancangan dan pembangunan 
-Kepentingan tunai syarat samaada disokong atai tidak disokong
-Pelaksaanaan dan kaedah mendapatkan tunai syarat 
-Sebab-sebab tunai Syarat ini diterima atau ditolak 
-Agensi-gansi yang terlibat dalam Tunai Syarat :

       -Perancang bandar di Majlis Perbandaraan
       -Perkidmatan perbandaran
       -Kejuruteraan Majlis perbandaran
       -Penilaian 
       -TNB
       -Pejabat daerah dan tanah
       -JPBD negeri
       -Lembaga Lebuh Raya Malaysia
       -perkidmatan Kesihatan
       -Jabatan pengairan dan saliran
       -Suruhanjaya komunikasi dan multimedia (SKMM)
       -IWK
       -BOMBA
       -JKR 
       -PBAPP/Jabatan pengairan negeri
dan agansi-agensi kerajaan atau swasata yang terlibat.

-

contoh tunai syarat :
(tidak diluluskan)
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
No. Ruj : -
Tarikh : -

2. Adalah dimaklumkan bahawa jabatan ini tidak mengulas permohonan di atas kerana maklumat-maklumat yang dikemukakan adalah tidak mencukupi. Sehubungan itu, pihak tuan perlu mengemukakan maklumat-maklumat seperti berikut :-

i) Pihak tuan perlu menyediakan kolam takungan dan tunjukkan kedudukannya dengan lebih terperinci di dalam pelan dan dicatatkan 'Diserahkan Kepada Kerajaan Negeri Dengan 
Percuma' atau 'Diselenggara oleh Pemaju'.
ii) Sila kemukakan pelan terperinci cadangan sistem saliran yang menunjukkan arah aliran parit-parit dari tapak ke kolam takungan dan seterusnya ke titik curahan terakhir 
(final discharge point).
iii) Semua air larian dari kawasan pembangunan perlu memasuki kolam takungan terlebih dahulu sebelum dialir keluar ke 'final discharge point'.
iv) Sila tunjukkan 'infill' dan 'outlet' pada kolam takungan yang dicadnagkan.
v) Sila tunjukkan cadangan perparitan/saluran keluar hingga ke titik saliran akhir (FDP) dan catatkan dalam pelan susunatur.
vi) Sila kemukakan pelan muka keratan "cross section" Sungai Derhaka Juru.
vii) Sila kemukakan kiraan hidraulik yang berpandukan MaSMA (edisi 2).
viii) Pihak pemohon perlu menyediakan sistem saliran untuk lot-lot bersebelahan bagi memastikan sistem saliran sediada (status quo) untuk kawasan sekitarnya tidak terjejas 
dengan kerja-kerja pemajuan.
ix) Kiraan hidraulik yang dikemukakan perlu mengambilkira kawasan tadahan lot-lot bersebelahan dengannya.
x) Pemohon dikehendaki mengembalikan pembetulan tiga (3) set pelan dan kiraan yang memenuhi kehendak-kehendak di atas dalam masa dua (2) minggu dari tarikh surat ini.

--------------------------
Diluluskan/disokong